Historia Krajowego Forum Spółek Wodnych

Stowarzyszenie „Krajowe Forum Spółek Wodnych” (KFSW) zostało powołane na posiedzeniu spółek wodnych w Kaliszu w dniu 09.11.2001r. W dniu 04 marca 2002 roku Krajowe Forum Spółek Wodnych zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS 0000096752. Siedziba Krajowego Forum Spółek Wodnych znajduje się w Kaliszu, ul. Łódzka 19. Krajowe Forum jest organizacją niezależną i dobrowolną, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane funkcjonowaniem spółek wodnych, tradycją i efektami ich pracy.

Podstawowym celem KFSW jest propagowanie spółki wodnej, jako efektywnej formy organizacyjnej umożliwiającej gospodarowanie zasobami wodnymi tak, aby przy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki zapewnić ochronę wód i środowiska związanego z tymi wodami oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji dla członków i pracowników spółek wodnych.


Członkami Krajowego Forum Spółek Wodnych są:

 • członkowie zwyczajni  
 • członkowie wspierający 


Władzami KFSW są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia


w skład zarządu wchodzą:

 • Surowiak Sylwia (Kalisz) – Prezes Zarządu
 • Dobija Jerzy (Wilkowice) – członek Zarządu
 • Jędrasiak Zenon (Rzeniszów) – członek Zarządu  
 • Szlósarczyk Witold (Meszna) – członek Zarządu
 • Wit Piotr (Szczecin) – członek Zarządu

w skład komisji rewizyjnej wchodzą:

 • Stach Leszek (Ostrzeszów) – Przewodniczący 
 • Rotuski Tadeusz (Swarzewo)
 • Zemanek Halina (Bystra)

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia związana była z zabiegami o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo wodne i ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Część spółek wodnych zrzeszonych była w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Z uwagi jednak na działania Izby zmierzające do zapewnienia przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji roli monopolisty w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, spółki wodne w sposób spontaniczny podjęły działania obronne i powołując swojego zbiorowego reprezentanta.

W wyniku udziału przedstawicieli Krajowego Forum Spółek Wodnych w licznych posiedzeniach komisji legislacyjnych sejmowych i senackich, przeprowadzenia skutecznej batalii o spółki wodne udało się wprowadzić proponowane przez KFSW zmiany w ustawie Prawo wodne i ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, czego efektem jest zapewnienie funkcjonowania spółek wodnych w obecnym kształcie.

Aktywność KFSW przejawia się również zgłoszeniem udziału w pracach konsultacyjnych przy zmianach ustawowych dotyczących sektora gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Skierowaliśmy wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o włączenia Stowarzyszenia do wszystkich zespołów opiniujących przygotowywane projekty i rozwiązania legislacyjne. Podobne wystąpienia skierowaliśmy do Ministra Środowiska i Ministra Finansów.

W kolejnych latach Krajowe Forum wystąpiło do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmiany ustawy Prawo wodne w części dotyczącej możliwości pozyskiwania przez spółki wodne dotacji co zwieńczone zostało stosowną zmianą prawa.

Krajowe Forum jest organizacją, która podejmuje, w sposób ciągły, działania na rzecz sprawnego, bezpiecznego funkcjonowania spółek wodnych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Organizuje spotkania i szkolenia przedstawicieli spółek w zakresie księgowości eksploatacji urządzeń i prowadzonych procesów technologicznych. Prowadzi wymianę doświadczeń technicznych oraz dąży do ujednolicenia interpretacji zapisów prawnych w prowadzeniu naszej działalności.

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut utworzony dnia 18.12.2001r.
Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Pleszewskiego.

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut utworzony dnia 18.XII.2001r. Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Pleszewskiego.

Krajowe forum Spółek Wodnych jest organizacja otwartą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i współdziałania.