Statut Stowarzyszenia „Krajowe Forum Spółek Wodnych”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie „Krajowe Forum Spółek Wodnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz U. Nr 20 póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kalisz. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4

1.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

2.      O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane funkcjonowaniem spółek wodnych, tradycją i efektami ich pracy.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§7

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie spółki wodnej, jako efektywnej formy organizacyjnej umożliwiającej gospodarowanie zasobami wodnymi tak, aby przy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki zapewnić ochronę wód i środowiska związanego z tymi wodami.

Cele szczegółowe obejmują m.in.:

 1. stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji dla członków i pracowników spółek wodnych,
 2. organizowanie szkoleń,
 3. wdrażanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

§8

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

 1. organizowanie seminariów, szkoleń spotkań i innych imprez,
 2. współpracę z przedsiębiorcami i innymi podmiotami,
 3. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 4. prowadzenie bazy danych,
 5. publikacje materiałów informacyjnych i biuletynów.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zamierzające realizować cele statutowe stowarzyszenia,
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne aprobujące statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo,
 3. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia,
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków – na wniosek Zarządu,
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§11

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnej z celami statutowymi i przepisami prawa, w tym uczestnictwa w seminariach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. Członkowie honorowi i wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 5. Członkowie honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 6. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • skreślenia z listy Członków z powodu nieprzestrzegania Statutu,
 • skreślenia z listy Członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
 • śmierci Członka,
 • likwidacji osoby prawnej.
 1. Członkostwo w przypadkach określonych w ust. l punktach. 1-3 ustaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.
 2. Od decyzji Zarządu określonych w ust. l punktach 2 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia.

§13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych Członków.
 2. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na okres kadencji trwającej 5 lat, liczonej od dnia wyboru do dnia odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia ich funkcji.
 3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

§14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

·   z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający,

·   z głosem doradczym – Członkowie honorowi, eksperci, zaproszeni goście.

§15

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

·   określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

·   uchwalenie zmian Statutu,

·   wybór i odwoływanie członków Władz Stowarzyszenia: Zarządu, w tym Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,

·   udzielanie absolutorium członkom Władz Stowarzyszenia,

·   ustalenie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich płacenia,

·   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

·   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

·   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy Członków,

·   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

·   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§16

 1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich Członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Walnego Zebrania powinno odbyć się nie później niż w ciągu l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku,
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym lub pocztą kurierską na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. 
 3. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

·   realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwal Walnego Zebrania Członków,

·   określanie szczegółowych kierunków działania,

·   ustalanie budżetu i preliminarzy,

·   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

·   administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

·   podejmowania decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku,

·   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

·   podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie z listy Członków),

·   prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

·   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

·   podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,

·   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku,
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu zawiadamiając pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (pisemnie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

§19

 1. Dla oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 3 000 zł Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu, w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego z Członków Zarządu.
 2. W pozostałych sprawach Zarząd jest reprezentowany przez Prezesa lub inną upoważnioną do tego przez Zarząd osobę.

§20

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków, 
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza,
 4. Komisja może powoływać rzeczoznawców spoza swego grona,
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 4. przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności,
 5. Stowarzyszenia w tym Zarządu, zgodności działalności władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 6. bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa w tym zwłaszcza badanie rachunków zysków i strat,
 7. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§22

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.

§23

Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, subwencje, darowizny oraz zapisy,
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§24

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych Członków.

§25

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§26

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego. Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia „Krajowe Forum Spółek Wodnych”, odbytego w dniu 18 grudnia 2001 r.